याविभागाचा मजकुर उपलब्ध नाही


शिरूर तालुक्यातील आमदारांचे कामकाज 'योग्य' पद्धतीने सुरू आहे, असे आपणास वाटते काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही