याविभागाचा मजकुर उपलब्ध नाही

  • 1

शिरूर तालुक्यात संपूर्ण दारूबंदी होईल, असे आपणास वाटते काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही