याविभागाचा मजकुर उपलब्ध नाही


साखर कारखान्यांच्या मुद्यावरून अनेकजण आपली 'पोळी' भाजून घेत आहेत, असे आपणास वाटते काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही