याविभागाचा मजकुर उपलब्ध नाही

  • 1

दुष्काळी उपाययोजना करण्यास प्रशासनाने योग्य उपाययोजना केल्या असे अापणास वाटते ?
 होय
 नाही
 माहित नाही