याविभागाचा मजकुर उपलब्ध नाही

  • 1

तृप्ती देसाईंची दबंगगिरी योग्य अाहे असे अापणास वाटते का?
 होय
 नाही
 माहित नाही