याविभागाचा मजकुर उपलब्ध नाही

  • 1

मांडवगण फराटा दुर्घटनेत प्रशासनाचा हलगर्जीपणा होता असे अापणांस वाटते काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही