याविभागाचा मजकुर उपलब्ध नाही


शिरुर पोलीसांकडुन सर्वसामान्यांना अरेरावी केली जात अाहे का ?
 होय
 नाही
 माहित नाही